О ТОС-у

Законом о туризму из 1994. године основана јеТуристичка организација Србије (ТОС), као званични институционални носилац промоције туризма Републике Србије на домаћем и иностраном тржишту и обављање других послова од значаја за развој информативно-пропагандне делатности у туризму Републике.

Делатност ТОС-а је усмерена ка позицирању туристичког производа Србије на домаћем и иностраним тржиштима и туристичкој валоризацији компаративних предности Србије, као што су њен геостратешки положај, историјски, културни и природни идентитет.

У циљу јединственог спровођења туристичке информативно-пропагандне делатности, укључивања туристичког простора Србије у европске туристичке итинерере и јачање билатералне сарадње у области развоја туризма, ТОС је присутан на свим већим светским сајмовима туризма, сарађује са другим националним туристичким организацијама и другим међународним, регионалним и струковним туристичким асоцијацијама. ТОС је члан следећих међународних организација: Европска туристичка комисија (ЕTC), Дунавска туристичка комисија (DTC), Дунавски центар за компетенцију (DCC), Међународна асоцијација Трансроманика, Европско удружење туристичких аутобусера (RDA) и ICCА.

Поред деловања на међународном плану, ТОС у сарадњи са туристичким организацијама градова и општина и осталим туристичким субјектима ради на унапређењу туристичке понуде Србије и стварању позитивног става становништва према туризму Србије и њиховом окретању домаћим туристичким центрима, чиме се стварају основе за усмеравање и подстицање развоја туризма као дела друштвено-економског развоја Републике.

Туристичке организације покрајинa, регија, градова и општинау Србији своје годишње програме и планове промотивних активности усклађују са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а.

Седиште ТОС-а је у Београду, Чика Љубина 8.

ТОС има статус правног лица, послује у складу са прописима којима се уређују јавне службе и уписан је у регистар код Привредног суда.

Органи ТОС-а

Органи управљања, надзора и руковођења су:

 1. управни одбор;
 2. надзорни одбор;
 3. директор.

Органи ТОС-а се именују на период од четири године.

Управни одбор има пет чланова и врши следеће послове:

 1. доноси статут ТОС;
 2. доноси пословник о свом раду;
 3. усваја годишњи програм рада са финасијским планом;
 4. усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун;
 5. доноси одлуку о оснивању представништва у иностранству и информативних центара у земљи;
 6. доноси правилник о раду
 7. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Акта из тач. 1., 3., 4. и 5. доносе се уз сагласност Владе.

Надзорни одбор има три члана и врши надзор над пословањем, прегледа извештај о пословању и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима, доноси пословник о свом раду, врши и друге послове у складу са законом и статутом.

Чланове управног и надзорног одбора и директора именује и разрешава Влада на предлог министарства надлежног за послове туризма.

Директор представља и заступа ТОС, организује и руководи радом ТОС-а, доноси правилник о организацијии систематизацији послова, предлаже акте које доноси управни одбор, извршава одлуке, управног одбора и предузума мере за њихово спровођење, стара се о законитости рада, одговара за коришћење и распологање имовином и врши друге послове утврђене законом и статутом.

Извори финансирања

У складу са чланом 31. Закона о туризму средства за рад ТОС-а обезбеђују се из:

 1. прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода;
 2. донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица;
 3. средстава буџета Републике Србије;
 4. других извора, у складу са законом.

Према одлуци Управног одбора ТОС-а, лице за давање информација од јавног значаја, у смислу одредбе члана 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја је Марија Лабовић, вршилац дужности директора Туристичке организације Србије.

РУКОВОДСТВО:

Директор:

Марија Лабовић, в.д

Помоћник директора, Сектор за правне и административне послове:


Помоћник директора, Сектор за маркетинг подршку и информисање:

Весна Раца-Радисављевић

УПРАВНИ ОДБОР:

Председник:

др Ратка Вушуровић

Чланови:

Иван Цветановић (заменик председника УО)

Петар Стефоски

Александра Павићевић

Биљана Костић

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Председник:

Славиша Обрадовић

Чланови:

Милица Каракаш

Слађана Мојсиловић

Пријава затвори

Пријавите се на сајт да бисте добили приступ свим корисничким сервисима.

Региструјте се

Уколико још увек немате ваш кориснички налог, региструјте се кликом на дугме Регистрација.

Заборављена лозинка затвори

Ако сте којим случајем заборавили вашу лозинку, не брините. Упишите емаил адресу коју сте користили приликом регистрације или корисничко име и послаћемо вам линк за ресет лозинке.

Региструјте се

Уколико још увек немате ваш кориснички налог, региструјте се кликом на дугме Регистрација.

Регистрација затвори

Уколико немате креиран ваш кориснички налог, направите га већ данас да бисте добили пун приступ свим корисничким сервисима на сајту.

Пријавите се

Већ имате креиран ваш кориснички налог? Пријавите се одмах!