Konkurs za "Turistički cvet" 2004.

18. Oktobar 2004

Turistička organizacija Srbije
raspisuje
KONKURS
za dodelu priznanja
"TURISTIČKI CVET"
u sledećim kategorijama:
 1. Turistička organizacija
 2. Najuređenije mesto
 3. Kulturna-turističko-sportska manifestacija
 4. Hotel
 5. Motel
 6. Restoran
 7. Kafe-bar
 8. Seosko...

  Turistička organizacija Srbije
  raspisuje
  KONKURS
  za dodelu priznanja
  "TURISTIČKI CVET"
  u sledećim kategorijama:
  1. Turistička organizacija
  2. Najuređenije mesto
  3. Kulturna-turističko-sportska manifestacija
  4. Hotel
  5. Motel
  6. Restoran
  7. Kafe-bar
  8. Seosko domaćinstvo
  9. Vinski podrum
  10. Turistička agencija
  11. Turističke inovacije i atrakcije
  12. Baština i kulturno nasleđe u funkciji turističke ponude
  13. Turistički novinar
  14. Redakcija turističkog programa
  15. Fotografija u funkciji turizma
  16. Turistički vodič
  17. Suvenir
  18. Druge organizacije i ličnosti koje doprinose razvoju turističke ponude Srbije
  Predloge sa obrazloženjem za dodelu priznanja mogu dostaviti pravna i fizička lica. Predlozi moraju da budu potkrepljeni sa najmanje dve fotografije, a mogu da sadrže i video zapis ili zapis na disku u trajanju do 5 minuta. Poželjno je i dostavljanje i odgovarajućeg prospekta, ako postoji. Suvenir se dostavlja na uvid. U Kategoriji Fotografija u funkciji turizma neophodno je dostaviti fotografiju pod šifrom, a posebno dostaviti ime i prezime fotografa. Predlozi se dostavljaju Turističkoj organizaciji Srbije, Beograd, Dečanska 8a/5, sa naznakom Turistički cvet, najkasnije do 10. novembra 2004. godine (telefon: 011 33 43 721, faks: 011 32 21 068, e-mail: ntos@yubc.net, www.serbia-tourism.org
  PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU DODELE NAGRADE TURISTIČKI CVET I KRITERIJUMI ZA DODELU PRIZNANJA
  1. OPŠTE ODREDBE
  Član 1.

  Dodela nagrade "Turistički cvet", Turističke organizacije Srbije, organizuje se svake godine sa ciljem da se unapredi kvalitet usluga i da se podstakne razvoj receptivnog turizma u Srbiji.
  Član 2.

  Nagrada "Turistički cvet" dodeljuje se za poseban kvalitet proizvoda i usluga u sledećim kategorijama:
  1. Turistička organizacija
  2. Najuređenije mesto
  3. Kulturna-turističko-sportska manifestacija
  4. Hotel
  5. Motel
  6. Restoran
  7. Kafe-bar
  8. Seosko domaćinstvo
  9. Vinski podrum
  10. Turistička agencija
  11. Turističke inovacije i atrakcije
  12. Baština i kulturno nasleđe u funkciji turističke ponude
  13. Turistički novinar
  14. Redakcija turističkog programa
  15. Fotografija u funkciji turizma
  16. Turistički vodič
  17. Suvenir
  18. Druge organizacije i ličnosti koje doprinose razvoju turističke ponude Srbije
  Član 3.

  Za svaku kategoriju dodeljuje se samo jedna nagrada. 2. NAČIN ORGANIZOVANJA
  Član 4.

  Akciju dodele nagrada sprovodi Turistička organizacija Srbije. Upućivanje poziva (konkurs) se obavlja preko turističkih organizacija gradova i opština i sredstava javnog informisanja. Poziv mora da sadrži nabrojane kategorije i odgovarajuće kriterijume za dodelu priznanja koji su ujedno i osnovni podaci koji moraju da se prilože uz predloge za dodelu nagrade.
  Član 5.

  Predloge za dodelu nagrade "Turistički cvet" dostavljaju turističke organizacije gradova i opština, preduzeća i udruženja iz oblasti turističko-ugostiteljskih i ostalih delatnosti, kao i fizička lica. Predlozi sa obrazloženjem koje obuhvata najmanje sve podatke predviđene kriterijumima za dodelu nagrada ovog Pravilnika, dostavljaju se Turističkoj organizaciji Srbije pismenim putem u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. Svako ima pravo da konkuriše samo u jednoj kategoriji, ako se pojavi isti predlog za nagradu u različitim kategorijama, tada se u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja o višestrukoj kandidaturi, onaj ko je predložen izjašnjava za koju se kategoriju opredeljuje. Predlozi koji ne stignu u pomenutom roku i koji ne sadrže odgovarajuće podatke u obrazloženju, neće biti ni razmatrani.
  Član 6.

  Upravni odbor TOS-a imenuje predsednika i članove žirija, na predlog Turističke organizacije Srbije. Članova žirija ima ukupno 9, od čega je najmanje 5 koji su afirmisani stručnjaci iz oblasti turizma.
  Član 7.

  Žiri prati ceo tok akcije, vrši neposredan uvid i proveru činjenica iz predloga, razmatra podnete predloge i daje konačan predlog Upravnom odboru. Glasanje članova žirija je tajno.
  Član 8.

  Uz pismeno obrazloženje, predlozi moraju da budu potkrepljeni sa najmanje dve fotografije, a mogu da sadrže i video zapis ili zapis na disku u trajanju do 5 minuta. Poželjno je i dostavljanje i odgovarajućeg prospekta, ako postoji. Suvenir se dostavlja na uvid.
  Član 9.

  Upravni odbor razmatra predlog žirija i dodeljuje nagradu "Turistički cvet". Upravni odbor može da odluči da se u pojedinim kategorijama ovo priznanje ne dodeli. Nije ograničen broj dobijanja nagrade dva i više puta u slučajevima kada u pojedinim kategorijama na osnovu odluke žirija nagrada ponovo pripadne nekome ko je već dobijao tokom proteklih godina.
  Član 10.

  Nagrada "Turistički cvet" se dodeljuje u obliku diplome i prigodne statue.
  Član 11.

  Nagrada "Turistički cvet" se javno uručuje krajem decembra tekuće godine. Priznanje uručuje predsednik Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije ili lice koje Upravni odbor ovlasti. 3. KRITERIJUMI ZA DODELU NAGRADE
  Član 12.

  Kriterijumi za dodelu nagrade i istovremeno minimalni podaci koje mora da sadrži predlog za nagradu po kategorijama su sledeći: 1. Turistička organizacija
  • Doprinos razvoju turizma na nivou Republike
  • Unapređenje receptivnog turizma
  • Doprinos inovacijama u kvalitetu turističke ponude
  • Povezivanje - koordinacija sa drugim turističkim organizacijama, predstavnicima turističke privrede iz grada ili opštine i sa onima koji utiču na turističku ponudu, a nisu direktno u turizmu
  • Razvijenost lokalne vodičke službe
  • Kvalitet marketinških aktivnosti
  • Prezentacija na Internetu
  • Odnosi sa javnošću
  • Podsticanje autentičnosti regije
  • Istraživanje tržišta - ponuda i tražnja
  • Saradnja sa turističkim organizacijama koje su deo regiona u formiranju turističkog proizvoda
  2. Najuređenije mesto
  • Uređenost mesta (renovirane fasade, čistoća mesta, uređenost parkova, cveće na balkonima...)
  • Turistička signalizacija u mestu
  • Uvođenje novih programa u turističku ponudu mesta i prilagođenost zahtevima i željama turista
  • Rezultati turističkog prometa u tekućoj sezoni
  3. Kulturna-turističko-sportska manifestacija
  • Mogućnost turističke valorizacije
  • Broj gostiju
  • Kvalitet programa i izvornost sadržaja
  • Organizovanost prijema gostiju (prevoz, sanitarno-higijenski čvorovi, ugostiteljska ponuda)
  4. Hotel
  • Obavezna kategorizacija
  • Opšti izgled i uređenost celog objekta
  • Kvalitet usluga
  • Rezultati poslovanja u tekućoj godini
  • Ostvaren promet u tekućoj godini
  • Proširenje turističke ponude (izleti, razgledanja, događaji u samom objektu)
  • Internet (e-mail, web page)
  • Propagandni materijal
  • Znanje stranih jezika zaposlenih
  5. Motel
  • Obavezna kategorizacija
  • Opšti izgled i uređenost
  • Signalizacija na putu
  • Kvalitet usluga
  • Rezultati poslovanja u tekućoj godini
  • Ostvaren promet u tekućoj godini
  • Internet (e-mail, web page)
  • Propagandni materijal
  • Znanje stranih jezika zaposlenih
  6. Restoran
  • Obavezna kategorizacija
  • Opšti izgled i uređenost
  • Kvalitet usluga
  • Inovacije, prilagodljivost stranim gostima
  • Rezultati poslovanja u tekućoj godini
  • Ostvaren promet u tekućoj godini
  • Internet (e-mail, web page)
  • Propagandni materijal
  • Znanje stranih jezika zaposlenih
  7. Kafe-bar
  • Opšti izgled i uređenost
  • Kvalitet usluga
  • Ostvaren promet u tekućoj godini
  • Internet (e-mail, web page)
  • Propagandni materijal
  • Znanje stranih jezika zaposlenih
  8. Seosko domaćinstvo
  • Obavezna kategorizacija
  • Autentičnost arhitekture (enterijer i eksterijer)
  • Tradicionalan način posluživanja gostiju
  • Dodatni sadržaji (vožnja biciklom, šetnja, mogućnost uključivanja gosta u seoske poslove, upoznavanje sa običajima)
  • Inovacije
  • Internet (e-mail, web page)
  • Propagandni materijal
  • Ostvaren promet u tekućoj godini
  9. Vinski podrum
  • Autentičnost vina - sa geografskim poreklom (isključivo iz tog kraja, originalnost pakovanja, nalepnice na srpskom i stranim jezicima)
  • Uređenost prostora za prihvat gostiju autentični ambijent (korpe, flaše, burad, čaše)
  • Organizovana degustacija vina
  • Propagandni materijal (više jezičkih varijanti)
  • Odnosi sa javnošću
  • Kvalitet marketinških aktivnosti
  10. Turistička agencija
  • Obavezna licenca
  • Obavezno rad u receptivnom turizmu
  • Kvalitet usluga i programa
  • Opšti izgled i uređenost agencije
  • Kvalitet marketinških aktivnosti
  • Rezultati poslovanja u tekućoj godini
  11. Turističke inovacije i atrakcije
  • Autentičnost i kreativnost
  • Promocija Srbije na poseban i nov način
  • Promet u tekućoj sezoni
  • Učešće u receptivnom turizmu
  • Pristupačnost posebnim kategorijama: planinari, biciklisti, ljubitelji ekstremnih sportova, omladina, penzioneri
  12. Baština i kulturno nasleđe u funkciji turističke ponude
  • Opšti izgled i uređenost
  • Prilagođenost objekta turističkoj nameni (sanitarno-higijenski čvor, suveniri, signalizacija)
  • Kvalitet marketinških aktivnosti
  13. Turistički novinar
  • Doprinos promociji turističkih mogućnosti Srbije
  • Doprinos popularizaciji pozitivnih iskustava i rezultata u turizmu Srbije
  • Doprinos stvaranju opšte predstave o turizmu Srbije u zemlji i svetu
  • Kvalitet kritičko-istraživačkog rada
  14. Redakcija turističkog programa
  • Doprinos promociji turističkih mogućnosti Srbije
  • Doprinos stvaranju opšte predstave o turizmu Srbije u zemlji i svetu
  • Kvalitet kritičko-istraživačkog rada
  15. Fotografija u funkciji turizma
  • Originalnost fotografije (ne foto montaža)
  • Kreativnost
  • Doprinos predstavljanju Srbije kao turističke destinacije
  • Uz fotografiju dostaviti i kratak opis fotografije (podaci o datumu i mestu snimanja)
  • Fotografiju dostaviti pod šifrom, a posebno dostaviti ime i prezime fotografa
  16. Turistički vodič
  • Obavezna licenca
  • Više od polovine poslova u receptivnom turizmu
  • Kvalitet rada
  • Opšti utisak (način izlaganja, odgovarajuće ponašanje)
  • Doprinos poboljšanju utiska o našoj zemlji
  • Sposobnost animacije
  17. Suvenir
  • Suvenir karakterističan za Srbiju
  • Originalnost
  • Autentičnost
  • Upotrebljivost u receptivnom turizmu
  • Podaci o ostvarenoj prodaji u tekućoj godini
  18. Druge organizacije i ličnosti koje doprinose razvoju turističke ponude Srbije
  • Značaj za razvoj turizma
  • Doprinos promociji turističkih mogućnosti Republike
  • Rezultati u tekućoj godini
  Član 13.

  Poseban kriterijum za dodeljivanje nagrade koji nije obavezan, ali će se posebno vrednovati je omogućavanje pristupa za hendikepirana lica u svim ugostiteljskim objektima i na teritoriji određene turističke organizacije.
  Član 14.

  Finansijska sredstva za organizaciju akcije i dodeljivanje priznanja "Turistički cvet" obezbeđuje Turistička organizacija Srbije, na osnovu finansijskog plana. Predsednik Upravnog odbora TOS-a
  Arsen Đurić, s.r.

Prijava zatvori

Prijavite se na sajt da biste dobili pristup svim korisničkim servisima.

Registrujte se

Ukoliko još uvek nemate vaš korisnički nalog, registrujte se klikom na dugme Registracija.

Zaboravljena lozinka zatvori

Ako ste kojim slučajem zaboravili vašu lozinku, ne brinite. Upišite email adresu koju ste koristili prilikom registracije ili korisničko ime i poslaćemo vam link za reset lozinke.

Registrujte se

Ukoliko još uvek nemate vaš korisnički nalog, registrujte se klikom na dugme Registracija.

Registracija zatvori

Ukoliko nemate kreiran vaš korisnički nalog, napravite ga već danas da biste dobili pun pristup svim korisničkim servisima na sajtu.

Prijavite se

Već imate kreiran vaš korisnički nalog? Prijavite se odmah!